Warunki korzystania i sprzedaży

WARUNKI KORZYSTANIA I SPRZEDAŻY SERWISU WWW.SALONOU.COM 

 • Informacje ogólne 

  1. Witamy na www.salonou.com. Salonou sp. z o.o.. („Salonou”) zapewnia funkcjonowanie stron internetowych i świadczy usługi, gdy odwiedzasz witrynę www.salonou.com („Witryna”), dokonujesz zakupów za pośrednictwem Witryny, korzystasz z usług Salonou (łącznie „Usługi Salonou”). Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, naszymi Informacjami o plikach cookie i często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Usług Salonou. Salonou świadczy Usługi Salonou i sprzedaje towary na warunkach określonych na tej stronie internetowej. 

  • Dokładność, kompletność i aktualność informacji na tej stronie 

  Cała zawartość tej Witryny jest wyłączną własnością Salonou, jej licencjodawców lub dostawców treści i jest chroniona przez prawa autorskie, znaki towarowe i inne obowiązujące przepisy. 

  Zabronione jest korzystanie z treści i plików zamieszczone w Serwisie (w szczególności zdjęcia i opisy produktów) przetwarzane przez Salonou) bez uprzedniej zgody Salonou lub osób posiadających prawo do korzystania z nich.

  • Postępowanie w Serwisie

  Niektóre funkcje tej Witryny mogą wymagać użycia hasła dostarczonego przez Salonou. Zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie oświadczenia i działania lub zaniechania, które mają miejsce w wyniku użytkowania; Twojego hasła. Jeśli masz jakiekolwiek powody, by sądzić lub być świadomym czegokolwiek utraty, kradzieży lub nieautoryzowanego użycia hasła, niezwłocznie powiadom Salonou. Salonou może założyć, że wszelkie komunikaty, które Salonou otrzymuje pod Twoim hasłem, mają zostały dokonane przez Ciebie, chyba że Salonou otrzyma inne powiadomienie. 

  • Zapewnione funkcje i funkcjonalność przez osoby trzecie; przedmioty stron trzecich

  Salonou nie ponosi odpowiedzialności za treści lub działania osób trzecich lub zaniechania dostawców zewnętrznych oraz że wszelkie dostępne roszczenia będą wniesione przeciwko stronie trzeciej, a nie przeciwko Salonou. 

  • Jurysdykcja i obowiązujące prawo 

  W przypadku sporu na podstawie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony dołożą starań, aby: rozwiązać sprawę polubownie. Prawo właściwe dla wszelkich sporów wynikających z: niniejsze Warunki Użytkowania i Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądy polskie właściwe dla siedziby Salonou. 

  Jeśli jesteś konsumentem, który jest na stałe mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, masz również ochronę przyznaną na podstawie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju Twojego zamieszkania.

  • Kontakt z Salonou

  Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi w sprawie niniejszych Warunków użytkowania i warunków sprzedaży prosimy o kontakt pod adresem: salon@salonou.com; pisząc do: 

  Salonou sp. z o.o.  

  Riverside Park

  Fabryczna 5A

  00-446 Warszawa

  Polska

  1. Warunki korzystania
  2. Zakres stosowania

  Niniejsze Warunki Korzystania mają zastosowanie do usług Salonou.

  • Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

  Salonou zastrzega sobie wyłączne prawo uznania, zmieniać, modyfikować, dodawać lub usuwać jakąkolwiek część niniejszych Warunków użytkowania, w całości lub w części, poprzez umieszczenie w Serwisie zmienionych Warunków Korzystania. Obowiązek okresowego sprawdzania wszelkich zmian wprowadzonych do Warunków leży po stronie klienta. Dalsze korzystanie z Witryny po jakichkolwiek zmianach w Warunkach korzystania lub inne zasady oznaczają, że akceptujesz zmiany. 

  W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do Regulamin, powiadomienie o zmianach zostanie zamieszczone na stronie głównej tego Witryna i zmienione warunki zaczną obowiązywać 30 dni po ich publikacji w Serwisie.

  1.  Warunki korzystania

  2. Zakres stosowania

  Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży produktów przez Witrynę do klienta. Warunki sprzedaży nie dotyczą oferty usług Salonou. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed złożeniem zamówienia w serwisie. Składając zamówienie na stronie internetowej,, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych warunków

  • Umowa sprzedaży

  Zamówienie, które składasz, jest dla Salonou zleceniem zakupu produktu/ów określonych w zamówieniu. Kiedy złożysz zamówienie na produkt oferowany przez Serwis, wyślemy Ci wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia,  zawierające szczegółowe informacje o Twoim zamówieniu („Powiadomienie”). Powiadomienie potwierdza, że ​​Salonou otrzymało Twoje zamówienie. To nie jest potwierdzenie przyjęcie zlecenia zakupu zamówionego produktu przez Salonou. Salonou akceptuje twoje zlecenie zakupu i zawiera umowę sprzedaży zamówionego produktu gdy Salonou’s wyśle ​​Ci produkt i wyśle ​​e-mail potwierdzający, że Salonou wysłał do Ciebie produkt („Potwierdzenie przesyłki”). 

  Jeśli Salonou wyśle ​​Twoje zamówienie w więcej niż jednej przesyłce, możesz otrzymać osobne potwierdzenie wysyłki dla każdej przesyłki i każdej potwierdzenie wysyłki będą stanowić odrębną umowę sprzedaży dla produktu(ów) określonego potwierdzenia Wysyłki.

   Wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur sprzedaży w formularz elektronicznej. Faktury elektroniczne zostaną udostępnione w formacie PDF. 

  • Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

  Masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie zakupionych towarów (a jeżeli umowa dotyczy dostawy produktów w formie kilku dostaw częściowych, kilku partii lub sztuk towaru – od odbiór ostatniego z tych produktów, partii lub sztuk) ty lub trzeci podmiot wskazany przez Ciebie (z wyjątkiem dostawcy usług transportowych). 

  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o zamiarze anulowania zamówienia. Zgłoszenie rezygnacji należy przesłać na adres e-mail: salon@salonou.com.

  W przypadku odstąpienia od Sprzedaży umowy, zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności za zakupiony towar, z wyłączeniem kosztów dostawy według najtańszej z naszej standardowej dostawy opcje. Zwrot dokonywany jest bez zbędnej zwłoki i, z wyjątkiem sytuacji sytuacji opisanych poniżej, nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez nas zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy. Kwota wpłaty jest zwracana w taki sam sposób jak płatność za transakcję sprzedaży została dokonana, chyba że wyraźnie wyrazisz na to zgodę inny sposób dokonania zwrotu. Nie poniesiesz żadnych opłat za taki zwrot. 

  Informujemy, że możemy zawiesić zwrot płatność do czasu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej lub dostarczenia nam potwierdzenie nadania przesyłki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  • Reklamacja

  Możesz złożyć reklamację na produkt, który: został uznany za wadliwy lub niezgodny z ofertą Salonou, domagając się bezpłatnej naprawy lub obniżenia ceny, bądź odstąpienia od zakupu. Reklamacji podlegają wyłącznie wady produktu nie przedstawione w Ofercie. 

  W celu złożenia reklamacji produktu, kupujący przesyła reklamację na adres e-mail: salon@salonou.com 

  Aby złożyć skuteczną reklamację, należy: koniecznie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera i spisać raport o zniszczeniach 

  • Ceny

  Wszystkie ceny podane są w polskich złotówkach  i zawierają podatek VAT naliczony według obowiązujących stawek.

  • Przetwarzanie płatności

  Akceptujemy płatności kartami Visa i Mastercard oraz e-przelewami. Płatności są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznego i szyfrowanego połączenia, za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych

  • Wysyłka

  O ile nie uzgodniono inaczej, zakupiony towar są dostarczane pod wskazany przez Ciebie adres dostawy. Na Stronie znajdziesz informacje o dostępności określonych produktów sprzedawanych przez Salonou (na  przykład na stronie zawierającej szczegółowe informacje o produkcie). Wszystko informacje o wysyłce lub dostarczeniu towaru są jedynie informacją orientacyjną, zawiera szacunki i nie określa wiążącej ani gwarantowanej wysyłki lub terminy dostawy, chyba że w opcjach wysyłki zaznaczono inaczej. 

  Jeśli Salonou nie jest w stanie dostarczyć towarów do z powodu Twojej nieobecności pod wskazanym przez Ciebie adresem, pomimo uprzedniego poinformowania Cię o planowanej dostawie zostaniesz obciążony opłatą za koszty nieudanej dostawy.

  • Odprawa celna i opłata celna

  Dla produktów Salonou z miejscem dostawa poza Unię Europejską, może być konieczne uiszczenie odpowiedniej opłaty opłaty importowej i opłaty, które są pobierane po przybyciu przesyłki. Dodatkowe koszty odprawy celne pokrywa klientj; Salonou nie ma wpływ na takie koszty.  Polityka celna może się różnić w zależności od kraju, dlatego zaleca się skontaktowanie się z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dodatkowych informacji. Ponadto, składając zamówienie w Salonou, jesteś traktowany jako importer określonych towarów, zobowiązany do spełnienia wszystkich wymogów prawnych w: obowiązujących w kraju, do którym je zabierasz. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i zwracamy uwagę naszym międzynarodowym klientów że przesyłki międzynarodowe mogą być otwierane i kontrolowane przez odpowiednie organy celne.

  • Zmiany niniejszych Warunków sprzedaży

  Salonou zastrzega sobie wyłączne prawo uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania jakiejkolwiek części niniejszych Warunków sprzedaży, w całości lub w części poprzez zamieszczenie w Serwisie zmienionych Warunków Sprzedaży. Po Twojej stronie leży obowiązek okresowego sprawdzania wszelkich zmian wprowadzonych do Warunków sprzedaży. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach sprzedaży lub inne zasady oznaczają, że akceptujesz zmiany. 

  W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do Regulamin sprzedaży, zawiadomienie o zmianach zostanie zamieszczone na stronie głównej witryny i zmienione warunki zaczną obowiązywać 30 dni po ich publikacji w Serwisie